Celem strategicznym spółki jest zapewnienie wzrostu wartości Grupy poprzez dalszy, dynamiczny wzrost obrotów oraz wzrost zyskowności.
Kontynuują działania prorozwojowe związane z umacnianiem pozycji konkurencyjnej w obecnie obsługiwanych przez nich segmentach rynku. Wdrażają i stosują nowoczesne rozwiązania w dziedzinie produkcji i układania mas bitumicznych oraz organizacji budów.

Kategorie: Sponsorzy